ترمیک

 

آکادمی زبان روز اقدام به برگزاری 18 جلسه کلاس در سطح کودکان,نوجوانان و بزرگسالان به صورت 90 دقیقه می کند.کلاس ها در تابستان 3 جلسه در روز به صورت صبح و بعد از ظهر بر اساس خواسته دانشجویان برگزار می گردد.