خصوصی

آکادمی زبان روز برای زبان آموزانی که برنامه خاصی دارند دوره هایی به صورت خصوصی همراه با اساتید مجرب برگزار می کند.