اردو

 

 

 

در تاریخ 28/12/1394 آکادمی زبان روز اردوی تفریحی آموزشی باغ فین را برگزار کرد. در این اردو زبان آموزان موفق به ارتباط مستقیم با گردشگران خارجی شدند و تجربه صحبت کردن به زبان انگلیسی را در محیط واقعی کسب کرده اند.