آغاز همکاری آموزشگاه

آکادمی زبان روز در مرداد ماه 1395با موسسه زبان بین المللی (MELDI (Middle East Language Development Institude a شروع به همکاری کرد.