اردو ورزشی - شنا

در آذرماه 1395 اردویی مبنی بر آموزش اصطلاحات مرتبط با شنا برای زبان آموزان پسر برگزار شد.