اخد مجوز

در تاریخ1395/03/05 مجوز دوجنسیتی از اداره کل آموزش و پرورش  استان اصفهان  گرفته شد.