جشن پرواز

در اردیبهشت 1396 جشنی با حضور زبان آموزان در پارک شهر کاشان برگزار شد که در آن بادبادکی با لوگوی آموزشگاه به پرواز درآمد.