قوانین آموزشی

  • کسب حداقل نمره 70 از 100 در آزمون پایان ترم جهت ارتقاء به ترم بالاتر الزامیست.
  • هر جلسه معادل 90 دقیقه آموزشی می باشد و غیبت بیش از 3 جلسه در ترم به منزله حذف از آن ترم محسوب می‌گردد.
  • امتحانات جهت سنجش روند پیشرفت زبان آموزان در طول ترم به صورت Quiz برگزار می گردد.
  • امتحانات جهت احراز نمره قبولی و ارتقاء زبان آموزان به ترم بعدی در پایان هر ترم بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.
  • جهت جبران روزهای تعطیل رسمی در طول سال، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد و زبان آموز می بایست در تمامی جلسات تعیین شده حضور یابد. (کلاس های جبرانی جزو جلسات ترم محسوب می شوند)
  • هرگونه تعطیلی کلاسها و یا برگزاری کلاسهای جبرانی در سایت و تابلو اعلانات آموزشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
  •  نحوه آموزش در کلاسها طبق سیلابس و متد تعریف شده از سوی کارشناسان آموزشی آکادمی می باشد و زبان آموز محترم ملزم به پیروی از سیستم آموزشی که از سوی دفتر آموزش ارائه میشود می باشد.
  •  مدرسین می توانند از حضور زبان آموزان در کلاس در صورت تأخیر بیش از 30 دقیقه خودداری نمایند.
  •  ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزشی را بر هم می زند، مستلزم شرکت در آزمون ورودی و تعیین سطح مجدد می باشد.