زبان انگلیسی

آکادمی زبان روز در حیطه زبان انگلیسی اقدام به برگزاری دوره های متفاوت مناسب با هرسنی می کند.

این دوره ها عبارت است از :

1-خردسال و کودکان  http://roozacademy.com/page/kids

2-نوجوانان                http://roozacademy.com/page/teenagers

3-بزرگسال                http://http://roozacademy.com/page/adults

4-آمادگی برای تافل    http://roozacademy.com/page/Tofel

5-بحث آزاد                http://roozacademy.com/page/%20freediscussion

6-نقد فیلم                 http://roozacademy.com/page/films

7-دوره تربیت مدرس  http://roozacademy.com/course/3